1
2

ประเพณีวันเข้าพรรษา

ประเพณีวันเข้าพรรษา

เป็นวันที่สำคัญอีกวันในพุทธศาสนาเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือน มักจะเป็นเวลาหยุดพักเพื่อเตรียมตัวใจให้พร้อมรับมรดกของศาสนาหรือปฏิบัติธรรม

ในประเทศไทย วันที่เชื่อมโยงกับเข้าพรรษามีหลายวันที่สำคัญตามประเพณีและศาสนาที่รวบรวมคนไทย แต่วันที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการเข้าพรรษาในประเทศไทยคือ เป็นช่วง 3 เดือนในฤดูร้อนที่นักธรรมภาษาบาลีจะออกแรมและปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นเพื่อเสริมความสำคัญของการปฏิบัติทางธรรมและความอดทน 

วันเข้าพรรษาพระ เป็นวันที่ผู้ศรัทธาในศาสนาพุทธศาสนาทำพิธีเพื่อเรียกข้าพระองค์เจ้าเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดในระหว่างช่วงเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งประกอบด้วยเดือน 8 9 และ 10 ในปฏิทินพุทธศาสนา (ตามปฏิทินไทย) หรือจะเรียกว่าประมาณเดือนกรกฏาคมถึงตุลาคมในปฏิทินที่นับเวลาตามหลักของศาสนาพุทธศาสนา

ในช่วงเวลานี้ นักธรรมจะเลือกฝึกธรรมอย่างเข้มข้น ปฏิบัติธรรม และส่งธรรมเนียมในวัด อีกทั้งก็มีกิจกรรมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ เช่น การเลี้ยงเสาวรส การบริจาคอาหารและวัตถุของให้แก่พระองค์เจ้า การทำบุญ การฟังธรรมะ การอ่านคำสอนของพระผู้มีพระองค์เจ้า และการอภิปรายความรู้เรื่องธรรมะเป็นต้น

วันเข้าพรรษาพระจะเริ่มต้นในวันเดือน 8 (อาทิตย์หลังจากวันเพ็ญ) และจะสิ้นสุดในวันเดือน 10 (อาทิตย์หลังจากวันเพ็ญ) โดยจะมีพิธีจัดให้มีพระธรรมกรรมและการสรงน้ำในวันเดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “เข้าพรรษา” หรือ “พรรษานมัสการ” หรือ “วันเข้าพรรษา” เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือมากในวัด

โดยทั่วไปแล้ว เวลาที่เข้าพรรษาพระจะขึ้นอยู่กับปฏิทินของแต่ละปี และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของวันเข้าพรรษาพระจะไม่เป็นที่เดียวกันในทุกปี ดังนั้น ควรตรวจสอบปฏิทินศาสนาหรือปฏิทินพรรษาที่ถูกต้องสำหรับปีนั้น ๆ เพื่อทราบวันที่เข้าพรรษาพระในปีนั้น


 

ติดตาม : ประเพณีไทย

เพิ่มเติม : ประเพณีผีตาโขน

เรื่องที่น่าสนใจ :