1
2

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธแบบไทย-ลาว โดยเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์

การปวารณาถือว่าเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยที่สำคัญสำหรับพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า เป็นญัตติกรรมวาจา สังฆกรรม ประเภทหนึ่ง โดยให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาส หรือ 3 เดือน สามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค และเป็นวันที่พระพรรษาที่น้อยกว่าสามารถตักเตือนพระที่มีพรรษามากกว่าได้ ด้วยจิตที่ปรารถนาดี เพื่อให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและนำข้อบกพร่องมาแก้ไขปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิด ก็จะได้ชี้แจงแก้ไข ปรับความเข้าใจกัน เพราะสิ่งที่เห็น ที่ได้ยิน ที่สงสัย อาจมีเรื่องราวซ่อนอยู่ หรืออาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจ รวมถึงเปิดโอกาสให้ขอโทษ ที่รู้ตัวว่าสร้างเดือดร้อนให้แก่หมู่คณะ และให้ได้ขออภัยที่เข้าใจผิด และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้ เพื่อปรับความเข้าใจกันและแาศัยอยู่ด้วยกันได้

และเมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนทุกคนถือเป็นวันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ตนเองที่ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นอุบาสกออุบาสิกา ส่วนพระสงฆ์จำพรรษาและตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาส 3 เดือน  หรือในวันถัดไปคือ วันออกพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  พุทธศาสนิกชนไทยนิยมไปทำบุญตักบาตรที่วัด เรียกว่าเทศกาลบาตรเทโว บาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก ลงมายังโลกมนุษย์หลังจากการโปรดเทพบุตร อดีตพระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา บนสวรรค์ดาวดึงส์  ในพรรษาที่ 7 เสด็จลงมายังเมืองสังกัสสะ พร้อมกับทรงแสดงไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์ ทรงปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้ง 3. สวรรค์,นรก,โลก 


 

ติดตาม : ประเพณีไทย

เพิ่มเติม : ประเพณีบั้งไฟพญานาค

เรื่องที่น่าสนใจ :